BLACE b.v.  
Advies & projectmanagement
       
 
 
 
 
 

Algemene voorwaarden voor dienstverlening 

Artikel 1 - Definities  

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
      Opdrachtnemer :  Blace B.V.,  
                                     van Ruijsdaelstraat 5, 5161 VJ Sprang-Capelle 
      Opdrachtgever :  de wederpartij van de opdrachtnemer 
      Dienst  :                de aanneming van werk door de opdrachtnemer 

Artikel 2 - Toepasselijkheid 

2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever inzake het leveren van goederen en diensten door de opdrachtnemer. Een verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen inkoop- of andere voorwaarden wordt door de opdrachtnemer niet aanvaard. 

2.2 Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 

Artikel 3 - Aanbieding 

3.1 Elke van de opdrachtnemer uitgegane aanbieding is vrijblijvend. 

3.2 Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren. 

Artikel 4 - Prijzen en honorarium 

4.1 De in de aanbieding genoemde prijzen en/of honorarium zijn exclusief BTW en overige overheidslasten, tenzij anders aangegeven. 

4.2 Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer (kost)prijsfactoren, bijvoorbeeld lonen, een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is de opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs of  het overeengekomen honorarium dienovereenkomstig te verhogen. 

4.3 In de overeenkomst is de bevoegdheid van de opdrachtnemer begrepen om door hem verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag  hem bekend is. Voor de berekening van meerwerk zijn de bepalingen in lid 1 en 2 van overeenkomstige toepassing. 

4.4 Het honorarium van de opdrachtnemer wordt in de offerte vermeld. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren, berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van de opdrachtnemer, gelden voor de periode  waarin de werkzaamheden worden verricht tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. Het staat de opdrachtnemer vrij de verschuldigde kosten periodiek in rekening te brengen. 

Artikel 5 - Overeenkomst 

5.1 Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract door de opdrachtnemer, dan wel op de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door de opdrachtnemer. 

5.2 Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door de opdrachtnemer in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden of diensten wordt gepresteerd. 

5.3 De opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en zal zich inspannen de door de opdrachtgever gevraagde prestatie uit te voeren. 

5.4 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden naar eigen keuze. 

5.5 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met 
- ondergeschikten van de opdrachtnemer of  
 - derden die bepaalde werkzaamheden voor de opdrachtnemer verrichten binden de opdrachtnemer niet dan nadat en voor zover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd. 

Artikel 6 - Aanvullende afspraken 

6.1 Aanvullende afspraken met de opdrachtgever, bijvoorbeeld naar aanleiding van besprekingen op het werk, welke niet schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd, zijn niet rechtsgeldig. Door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever verzonden schriftelijke rapporten betreffende afspraken voor het werk zijn bindend, indien de opdrachtgever niet binnen vijf dagen na verzenddatum schriftelijk heeft gereageerd.  

Artikel 7 - Faciliteiten  

7.1 De opdrachtgever zal voorafgaand aan de werkzaamheden van de opdrachtnemer aan de opdrachtnemer op diens verzoek de navolgende faciliteiten gratis ter beschikking worden gesteld: representatief kantoor, noodzakelijke kantoorbenodigdheden zoals personal computer en bijbehorende apparatuur en telecommunicatiemiddelen en andere nader overeen te komen zaken. 

Artikel 8 - Levertijd 

8.1 De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de opdrachtnemer zijn werkzaamheden kan aanvangen op de in de overeenkomst bepaalde dag. 

8.2 De opdrachtgever is verplicht de opdrachtnemer ruim voorafgaande aan de werkzaamheden in het bezit te stellen van alle benodigde documenten welke betrekking hebben op het aan de opdrachtnemer opgedragen werk, indien aan de werkzaamheden een levertijd is verbonden. 

8.3 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade en/of kosten, indien van de opdrachtgever benodigde documenten en gegevens niet, niet tijdig, niet juist of niet volledig zijn ontvangen. Voor zover door de opdrachtnemer niet tijdig de benodigde documenten van de opdrachtgever zijn ontvangen, deze documenten niet juist of niet volledig zijn dan wel werkzaamheden van derden de opdrachtnemer belemmeren in de aanvang van het werk, zal de levertijd overeenkomstig de opgelopen vertraging worden verlengd. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door de opdrachtnemer hierdoor geleden schade. 

8.4 Indien een leveringsdatum resp. -termijn is overeengekomen is artikel 13 van toepassing. De levertijd wordt gevormd door de  periode tussen de datum van totstandkoming van de overeen-komst en de leveringsdatum resp. vanaf de datum van totstandkoming van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk anders  overeenkomen. 

8.5 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van materialen, diensten e.d. Indien in voormelde werkomstandigheden wijziging optreedt dan wel de bestelde materialen en/of diensten  niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd. 

8.6 De levertijd zal worden verlengd met de periode waarin  door overmacht van de opdrachtnemer, door voor rekening van de opdrachtgever komende omstandigheden, of door wijziging in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van de uitvoering, niet van de opdrachtnemer kan worden gevergd dat de aan hem opgedragen diensten binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn worden geleverd.  

8.7 Opdrachtwijzigingen met betrekking tot verschuivingen van de overeengekomen leverdata, dienen ruim voordat de werkzaamheden worden beëindigd, te worden opgegeven. 

8.8 Boeteclausules in verband met overschrijding van levertijden of anderszins worden door de opdrachtnemer niet aanvaard. 

8.9 Tijdens de duur van de overeenkomst verlangde aanvullende financiële zekerheid door de opdrachtgever wordt niet aanvaard. 

Artikel 9 - Reclames 

9.1 Reclames moeten schriftelijk binnen tien dagen na levering geschieden. Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van het geheel. Indien deze termijn zonder melding is verstreken worden de producten en/of diensten geacht te zijn geaccepteerd. 
  
Artikel  10 - Schade aan diensten van opdrachtnemer 

10.1 Voor werkstagnatie, ontstaan buiten de schuld van de opdrachtnemer, waaronder werkonderbrekingen en -stagnatie door onjuiste of niet verstrekte gegevens en informatie vanwege de opdrachtgever aan de opdrachtnemer, zullen de kosten bij de opdrachtgever in rekening kunnen worden gebracht. 

10.2 Indien de aanvang of de voortgang van de aan de opdrachtnemer opgedragen diensten wordt vertraagd, door voor rekening van de opdrachtgever komende omstandigheden, dient de daaruit voor de opdrachtnemer voortvloeiende schade door de opdrachtgever te worden vergoed. 

10.3 Indien opdrachtwijzigingen buiten de in artikel 8.6 genoemde termijn worden ontvangen, kunnen de hierdoor veroorzaakte kosten bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht. 

10.4 Buiten de schuld van de opdrachtnemer noodzakelijke extra werkzaamheden als gevolg van activiteiten van derden mogen, zolang de werkzaamheden niet zijn beëindigd, uitsluitend door de opdrachtnemer worden verricht en zal als meerwerk in rekening worden gebracht. 

10.5 Voor schade, welke is veroorzaakt als gevolg van de activiteiten van derden aan de diensten van de opdrachtnemer, is de opdrachtnemer niet aansprakelijk. Herstel van de schade zal, zolang de oplevering niet heeft plaatsgevonden, alleen door de opdrachtnemer kunnen plaatsvinden, nadat een schriftelijke opdracht voor herstel, dat als meerwerk wordt beschouwd, door de opdrachtnemer is ontvangen. 

Artikel 11 - Betaling 

11.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door de opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. 

11.2 Bij het niet, niet tijdig of niet volledig voldoen van enige betalingsverplichting wordt de opdrachtgever van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is de opdrachtgever zonder enige ingebrekestelling van de opdrachtnemer een vertragingsrente verschuldigd van 1 % per maand,  gerekend vanaf de vervaldag, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt en tevens is hij verschuldigd alle op de incasso vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, een en ander overeenkomstig artikel 12. 

11.3 In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van de opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn. 

11.4 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de afdoening betrekking heeft op een latere factuur. 

11.5 Alle betalingen dienen zonder enige aftrek, verrekening of opschorting te geschieden op een door de opdrachtnemer aan te wijzen bank- of girorekening. 
  
Artikel 12 - Incassokosten 

12.1 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd: 
 - over de eerste  tot EUR          4.000, --  15% 
 - over het meerdere tot EUR     8.000, --  10% 
 - over het meerdere tot EUR   18.000, --    8% 
 - over het meerdere tot EUR   60.000, --    5% 
 - over het meerdere                                      3% 

12.2 Indien de opdrachtnemer aannemelijk maakt hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 
  
Artikel 13 - Duur van de overeenkomst 

13.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. 

13.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever de opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Artikel 8 is verder van toepassing. 

Artikel 14 - Einde van de overeenkomst 

14.1 Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst en alle hierop gebaseerde afzonderlijke opdrachten terstond, zonder schriftelijke ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen, onverminderd zijn recht om nakoming van de opdrachtgever te vorderen, indien: 
A. de opdrachtgever in verzuim is ter zake van de betaling van het aan  
opdrachtnemer  verschuldigd bedrag of enige andere verplichting op  
grond van de overeenkomst; 
B.  zich naar het oordeel van opdrachtnemer omstandigheden voordoendie de verhaalsmogelijkheden op de opdrachtgever in ernstige mate  verminderen of kunnen verminderen; 
C. de opdrachtgever in staat van surséance of faillissement wordt verklaard of zijn onderneming wordt ontbonden; 
D. door de opdrachtgever of derden ten behoeve van opdrachtnemer  
verstrekte zekerheden uitblijven dan wel naar het oordeel van  
opdrachtnemer onvoldoende zijn (geworden); 
De vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever zijn in voormelde gevallen onmiddellijk opeisbaar. 

14.2 In de onder 14.1 genoemde gevallen is de opdrachtnemer bevoegd, voordat tot beëindiging van de overeenkomst wordt overgegaan, de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten. 

14.3 Onverminderd het bepaalde hiervoor zal de opdrachtgever, in geval van beëindiging op één van de in artikel 14.1 genoemde gronden, aan de opdrachtnemer een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare schadevergoeding verschuldigd zijn. De schadevergoeding is gelijk aan het totaal van het op grond van de overeenkomst nog niet ontvangen honorarium dat de opdrachtgever verschuldigd zou zijn, indien de overeenkomst zou eindigen op grond van de  hiervoor afgesproken periode of op grond van tijdsduur welke in redelijkheid mocht worden verwacht in verband met en in verhouding tot de overeengekomen werkzaamheden. 
  
Artikel 15 - Intellectuele eigendom 
  
15.1 De door de opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding, alsmede de door hem vervaardigde of verstrekte rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, berekeningen, software, beschrijvingen, modellen e.d. zijn en blijven eigendom van de opdrachtnemer, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De informatie die in een en ander ligt besloten blijft voorbehouden aan de opdrachtnemer, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. De opdrachtgever staat er voor in dat bedoelde informatie, behoudens ter uitvoering van de overeenkomst,  niet anders dan met schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer wordt verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis aan derden wordt gebracht of gebruikt. 

15.2 De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 

Artikel 16 - Aansprakelijkheid 

16.1 De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade welke de opdrachtnemer wordt toegebracht aan personen welke worden ingeschakeld door de opdrachtnemer, door hem geleverde of nog te leveren goederen en/of diensten, ongeacht of de schade voorzienbaar was. 

16.2 De opdrachtnemer is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor aan de opdrachtgever en personen die voor diens risico komen toegebrachte schade van welke aard ook, waaronder (doch niet beperkt tot) letselschade, zaakschade, schade die optreedt na de dienstverlening van de opdrachtnemer, schade vanwege door de opdrachtnemer geleverde goederen of materialen, ongeacht of de schadevergoedingsplicht van de opdrachtnemer wordt gebaseerd op een toerekenbare tekortkoming, een onrechtmatige daad of een ongerechtvaardigde verrijking van de opdrachtnemer of welke andere grond dan ook. 

16.3 Indien de opdrachtnemer ondanks de uitsluiting van zijn aansprakelijkheid tot vergoeding van enige schade aan de opdrachtgever en personen die voor diens risico komen gehouden mocht zijn, zal zijn vergoedingsplicht nimmer meer bedragen dan het bedrag waarvoor de opdrachtnemer zich voor deze aansprakelijkheid heeft verzekerd. 

16.4 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer en personen die voor diens risico komen tegen alle aanspraken van zijn werknemers of door hem ingeschakelde hulppersonen. 

16.5 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer en personen die voor diens risico komen voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of op welke wijze dan ook in verband staan met de levering van goederen of diensten door de opdrachtnemer waaronder vorderingen op grond van (een inbreuk op) rechten van intellectuele eigendom. 

16.6 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, waaronder bedrijfsschade aan de zijde van de opdrachtgever en/of derden door het niet of niet tijdig beschikbaar zijn van goederen of diensten. 

Artikel 17 - Geheimhouding 

17.1 De opdrachtgever is jegens de opdrachtnemer verplicht tot onvoorwaardelijke geheimhouding van al hetgeen aan hem van de opdrachtnemer in verband met deze overeenkomst is bekend geworden. Deze verplichting vervalt na het verstrijken van een termijn van twee jaren na beëindiging van deze overeenkomst. 

Artikel 18 - Wijzigingen 

18.1 Wijzigingen van een of meer bepalingen van de overeenkomst komen slechts tot stand nadat dit schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. 

Artikel 19 - Strijd met hogere regelgeving 

19.1 Elke bepaling van deze overeenkomst welke strijdig is met het nationale of internationale recht is niet bindend, maar tast de geldigheid van overige in deze overeenkomst vermelde bepalingen niet aan. 
  

Artikel 20 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

20.1 Op deze overeenkomst en geschillen hieruit voortvloeiend is Nederlands recht van toepassing. 

20.2 Partijen onderwerpen zich bij eventuele geschillen met uitsluiting van iedere andere rechter aan de rechtsmacht van de bevoegde rechter te 's-Hertogenbosch. 

Artikel 21 – Wijziging en vindplaats van deze voorwaarden 

21.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Waalwijk. 

21.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige opdracht. 

Sprang-Capelle,  17 juni 2002 

ir. B.P. de Wit  
Roek 6  
5161 SM Sprang-Capelle
  
 
tel   
fax   
e-mail 
 
(0416) 33 47 36  
(0416) 65 12 29  
dewit@blace.nl 
Algemene voorwaarden